Labels List

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G-H
 8. I-L
 9. M-N
 10. O
 11. P
 12. Q-R
 13. S
 14. T-U
 15. V-X
 16. Y-Z
 17. 0-9